Taal:
Adams Musical Instruments - Together in Music

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Adams: Muziekcentrale Adams B.V., zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn ingeval van een online aankoop via de Online shop van Adams.
 2. Artikel: een artikel uit deze algemene voorwaarden, tenzij anders is aangegeven.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Klant: elke klant of afnemer van Adams, waarbij klanten zowel consument als ondernemer kunnen zijn. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Een ondernemer is een natuurlijke - of rechtspersoon dan wel een personenvennootschap, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie, mogelijk maakt.
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die werkt voor Adams en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Adams en een klant.
 11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Adams en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 12. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten, digitale inhoud en/of diensten door Adams worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Adams;
 13. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 14. Retourformulier Online Orders voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Retourformulier Online Orders voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 15. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Adams en de klant gelijktijdig (in dezelfde ruimte) hoeven te zijn samengekomen.
 16. Waardebon(nen): niet voor geld inwisselbare tegoedbon(nen) met een bepaalde waarde, waar de klant uitsluitend aankopen mee kan doen bij Adams.

Artikel 2. Identiteit Adams

Bezoekadres & Vestigingsadres:

Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort (Nederland)

Bereikbaarheid:
Maandag - 09:00 - 18:00
Dinsdag - 09:00 – 18:00
Woensdag - 09:00 – 18:00
Donderdag - 09:00 – 18:00
Vrijdag - 09:00 – 18:00
Zaterdag - 09:00 – 17:00

Telefoonnummer: +31(0)475 56 07 00

E-mailadres: [email protected]

Internet: www.adams.nl

KvK-nummer: 13023695
BTW-identificatienummer: NL006911626B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adams en op elke rechtsbetrekking c.q. tot stand gekomen overeenkomst tussen Adams en een klant.
 2. De algemene voorwaarden van de klant gelden niet, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Adams zijn geaccepteerd.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk is het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door Adams worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle door Adams uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Een aanbod van Adams bevat zoveel mogelijk de gegevens van Adams, een omschrijving van de aangeboden producten, de koopprijs, de levertijd, eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten, klachtenprocedure en of levering al dan niet in gedeelten plaatsvindt.
 4. Levertijden in aanbiedingen en offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Adams niet.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen door de klant.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van volledige aanvaarding door de klant van het aanbod van Adams en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Adams onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Adams is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adams passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en spant Adams zich zoveel mogelijk in voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaalt, zal Adams daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Adams is gerechtigd om zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te (doen) stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Adams op grond van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Adams gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product of een aanvullende overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Adams mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van redenen verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. Als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen. Adams mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen.
  4. Bij een aanvullende overeenkomst: de dag die volgt op de dag van het sluiten van de aanvullende overeenkomst.

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan zoals toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Retourformulier Online Orders voor herroeping aan Adams.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 10 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug inclusief Retourformulier Online Orders of overhandigt hij dit op voormelde wijze aan (een gemachtigde van) Adams.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Adams verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege en per direct ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Adams bij herroeping

 1. Als Adams de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Adams na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Bij rechtsgeldige herroeping vergoedt Adams alle betalingen (uitgezonderd betaalkosten voor PayPal en de verzendkosten die voortvloeien uit het feit dat de order van de klant naar een land buiten de Europese Unie moet worden verstuurd) van de klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de herroeping aan Adams heeft gemeld, zulks voorzover Adams het/de product(en) in goede staat retour heeft ontvangen. 
 3. Adams gebruikt de bankrekeninggegevens die de klant heeft aangegeven door het invullen van het Retourformulier Online Orders of via e-mail over het geretourneerde product.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Adams kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Adams dit duidelijk bij het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en/of waarop Adams geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Adams worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Aanvullende overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. De klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Adams de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen, computerprogrammatuur of andere producten, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager (waaronder software), maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
  2. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;
 8. Bladmuziek;
 9. Beschadigde producten.
 10. Producten welke niet voorradig zijn op moment van bestelling, worden gezien als een specifieke
  bestelling voor de klant en kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 11 - De prijs

 1. De in een aanbod of overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere verhogingen van overheidswege.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Adams producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en/of waar Adams geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De mogelijkheid prijscorrecties en/of het feit dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod uitdrukkelijk vermeld.
 4. De totale prijs is de betaalprijs inclusief BTW en exclusief eventuele verpakkings-, verzend- en transportkosten. Verpakkings-, verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Levering binnen Nederland en België kost per bestelling 4,95 euro. Bij een bestelling vanaf 65 euro verstuurt Adams de bestelling binnen Nederland en België gratis. De verzendkosten voor andere landen zijn in te zien onder “Verzendkosten overige landen”, welke te vinden zijn op de website van Adams (www.adams.nl). Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant. Adams behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de hiervoor genoemde voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst, garantie

 1. Adams staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en normale bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, staat Adams er tevens voor in dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Adams, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de wet of de overeenkomst tegenover Adams kan doen gelden, indien en voorzover Adams toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Adams, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn, zulks voor het geval zij zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 4. Van enige garantie zijn uitgesloten:
  1. tweedehands instrumenten
  2. huurinstrumenten
  3. producten die een gebruiksbeding hebben of aan andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn
  4. gebreken in het product of de dienst, die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting, gebrekkig onderhoud en/of gebrekkige verzorging van het product
  5. gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- en/of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn
  6. producten of diensten waaraan veranderingen en/of uitbreidingen zijn aangebracht.
  7. geringe of onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en het normale gebruik van het product of de dienst onbelangrijk zijn
 5. Het verhelpen van een gebrek, waarvan Adams bevestigt dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het gebrekkige product of dienst naar keuze van Adams kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product of dienst (dan wel een ander model of versie) wordt vervangen. Vervangen producten en/of onderdelen worden eigendom van Adams.
 6. De aanspraak op een garantie moet door de klant binnen de garantietermijn geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan sprake is van rechtsverwerking.
 7. Indien de klant aanspraak maakt op een garantie, dient de klant het betreffende product met een kopie van de rekening aan Adams te doen toekomen.
 8. Andere aanspraken dan het in artikel 12 bedoelde recht op het verhelpen van gebreken (lid 5) kunnen niet jegens Adams worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 9. Door gebruik te maken van een garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn van het product of dienst noch verlengd noch vernieuwd.
 10. Een garantie is niet langer van toepassing bij eventuele doorverkoop door de klant.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Adams zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van Adams (winkelverkoop) danwel het adres dat de klant aan Adams kenbaar heeft gemaakt (verkoop op bestelling).
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld, zal Adams geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging van een product of dienst vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarbij Adams (voorzover van toepassing) zal aangeven of de klant in dat geval het recht heeft om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en/of recht heeft op eventuele schadevergoeding.
 4. Geleverde producten of diensten worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de koper verzuimd heeft ze aan te (laten) nemen.
 5. De geleverde producten of diensten dienen direct na aflevering door de klant of zijn vertegenwoordiger te worden onderzocht op transport- en/of verpakkingsschade . Vast te stellen transport- en/of verpakkingsschade dient de klant, bij het aannemen van de goederen, schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming c.q. pakketdienst.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen tot het moment van bezorging bij de klant, berust bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de klant de overeenkomst vóór levering annuleert, is Adams gerechtigd een schadevergoeding van 25% van de aankoopsom in rekening te brengen dan wel een hoger percentage, indien Adams aannemelijk maakt dat de schade hoger is.

Artikel 14 - Betaling

 1. De klant moet het product of dienst bij of voor aflevering aan Adams betalen.
 2. De facturen van Adams dienen – voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen – onmiddellijk en zonder korting, aftrek en/of verrekening te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling.
 3. Bij verkoop van uit de collectie lopende en unieke producten, waarvan er nog maar één of een beperkt aantal op voorraad zijn, komt ingeval van meerdere bestellingen steeds uitsluitend met de eerst betalende klant een koopovereenkomst met Adams tot stand.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. Adams behoudt zich het recht voor om cheques, vreemde valuta (geen €) en andere niet-contante betaal- en/of ruilmiddelen, waaronder begrepen bitcoins, te weigeren of hieraan nadere voorwaarden te verbinden. Betalingen in vreemde valuta’s worden volgens de bankafrekening door Adams bijgeschreven. De bankkosten alsmede creditcardkosten en eventuele voor Adams negatieve valuta- en/of koersschommelingen van betaal-en/of ruilmiddelen zijn voor rekening en risico van de klant.
 6. De klant is gehouden om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Adams te melden.
 7. Indien de klant niet tijdig en/of volledig aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, is deze, nadat de klant door Adams deugdelijk in gebreke is gesteld, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Adams gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Adams recht op de maximaal toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 8. Een klant kan ook met waardebon(nen) betalen die door Adams zijn uitgegeven, tenzij dat voor een product of dienst is uitgesloten. Deze waardebon(nen) kunnen fysiek en digitaal bij Adams worden aangekocht. Elke waardebon(nen) uitgegeven door Adams is maximaal één jaar geldig na datum van aankoop, tenzij op de waardebon anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 9. Waardebon(nen) of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 10. Indien het totaalbedrag van de aankoop van een product of dienst hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één of meer van de overige door Adams geaccepteerde betaalmethoden.
 11. Het is niet toegestaan waardebon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, verveelvoudigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 12. Bij twijfel omtrent de authenticiteit van de waardebon(nen) behoudt Adams zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de waardebon(nen) te weigeren.

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Adams geleverde goederen blijven eigendom van Adams totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit hoofde van de tussen Adams en de klant gesloten overeenkomst(en) is nagekomen: (a) de tegenprestatie, waaronder het betalen van de koopprijs, met betrekking tot door Adams geleverde en/of te leveren producten of diensten en (b) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de klant van voormelde overeenkomst(en).
 2. Indien en voorzover Adams zich op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen, kan zij de betreffende goederen op elk gewenst moment bij de klant terugvorderen.
 3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Adams vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. Indien Adams kosten bij de klant in rekening mag brengen voor een reparatie, mag Adams het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten volledig door de klant zijn voldaan.

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Adams is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
  • de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Adams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
  • de klant verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Adams onvoldoende is.
 2. Voorts is Adams bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst door Adams rechtsgeldig wordt ontbonden, doch de klant de door Adams geleverde goederen reeds heeft gebruikt, dan heeft de klant geen recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag, doch slechts een gedeelte, rekening houdend met voormeld gebruik en slijtage.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Adams op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Adams de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en uit hoofde van de overeenkomst met de klant.
 5. Indien Adams de overeenkomst op grond van de voorgaande bepalingen ontbindt, is Adams jegens de klant of derden niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Adams behoudt steeds het recht gemaakte kosten en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Indien door Adams geleverde producten of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Adams jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 12 is geregeld.
 2. Adams is alleen aansprakelijk voor directe schade. Adams is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, doordat de Adams is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de geleverde producten en/of diensten door of namens de klant. Adams is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Adams aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is daarenboven te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de verzekering van Adams in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 4. Adams is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adams geen of slechts beperkte invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adams niet in staat is haar verplichtingen na te komen en/of waardoor de klant schade lijdt, zoals bijvoorbeeld: stakingen, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, het gehackt worden van de website van Adams en elke andere omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Adams in redelijkheid niet kan worden gevergd. Adams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert en/of waardoor de klant schade lijdt, intreedt nadat Adams haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Adams zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde goederen en/of diensten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Adams tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Adams, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voormelde zaken zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.

Artikel 19 - Klachtenregeling

 1. Adams beschikt over een klachtenprocedure (zie adams.nl/complaints) en behandelt klachten zoveel mogelijk overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven bij Adams worden ingediend. Het in behandeling nemen van een klacht betekent niet dat Adams daarmee schuld of aansprakelijkheid erkent.
 3. Bij Adams ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adams binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 20 – Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de klant die handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 4.

De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op een zakelijke klant: [n.v.t.].

Artikel 21– Toepasselijk recht

Op elk aanbod van Adams en elke overeenkomst tussen Adams en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de klant in het buitenland is gevestigd.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten (“opt out”).

Artikel 22 – Geschillen

De Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Adams is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 23 – Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Ingeval van noodzakelijke uitleg van de inhoud en strekking van (een vertaling van) deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Onderdeel – Voorwaarden algemeen

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Adams: Muziekcentrale Adams B.V., zijnde de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Artikel: een artikel uit deze algemene voorwaarden, tenzij anders is aangegeven.
 3. Klant: elke klant of afnemer van Adams, waarbij klanten zowel consument als ondernemer kunnen zijn. Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Een ondernemer is een natuurlijke - of rechtspersoon dan wel een personenvennootschap, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Zakelijke klant: elke klant – natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een overeenkomst aangaat met Adams in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf waarbij hij of zij niet de eindconsument van het product is.
 5. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede verstaan elektronisch;
 6. Levertijd: de termijn waarbinnen volgens de overeenkomst de prestatie verricht moet zijn;
 7. Waardebon(nen): niet voor geld inwisselbare tegoedbon(nen) met een bepaalde waarde, waar de klant uitsluitend aankopen mee kan doen bij Adams.
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Adams en een klant.
 9. Koopovereenkomst: een overeenkomst tussen Adams en een klant tot verkoop en levering van producten en/of diensten.
 10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 11. Huurovereenkomst: een overeenkomst tussen Adams en een klant waarbij een product voor een bepaalde periode door Adams aan de klant wordt verhuurd tegen een van te voren bepaalde (huur)vergoeding.
 12. Op zicht overeenkomst: een overeenkomst tussen Adams en een klant waarbij een product voor een bepaalde periode tegen vergoeding of om niet door een klant kan worden uitgeprobeerd om te testen of het product bij de klant past.
 13. Reparatie en onderhoud overeenkomst: een overeenkomst tussen Adams en een klant waarbij een product ter reparatie of onderhoud wordt aangeboden bij Adams, waarbij het product door Adams tegen betaling wordt gerepareerd of onderhouden.

Artikel 2. Gegevens Adams

Bezoekadres & Vestigingsadres:

Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort (Nederland)


Bereikbaarheid:
Maandag - 09:00 - 18:00
Dinsdag - 09:00 – 18:00
Woensdag - 09:00 – 18:00
Donderdag - 09:00 – 18:00
Vrijdag - 09:00 – 18:00
Zaterdag - 09:00 – 17:00

Telefoonnummer: +31(0)475 56 07 00

E-mailadres: [email protected]

Internet: www.adams.nl

KvK-nummer 13023695
BTW-identificatienummer: NL006911626B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adams en op elke rechtsbetrekking c.q. tot stand gekomen overeenkomst tussen Adams en een klant.
 2. De algemene voorwaarden van de klant gelden niet, behoudens indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Adams zijn geaccepteerd.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk is het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met Adams.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle door Adams uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Op verzoek van de klant brengt Adams een schriftelijke offerte uit. Een schriftelijke offerte is maximaal 14 dagen geldig vanaf de datum van de offerte, waarna deze van rechtswege komt te vervallen.
 2. Adams is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de klant (schriftelijk of anderszins) 14 dagen na het uitbrengen van de aanbieding of offerte heeft plaatsgevonden. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Een aanbod van Adams bevat zoveel mogelijk de gegevens van Adams, een omschrijving van de aangeboden producten, de koopprijs, de levertijd, eventuele bezorgkosten en andere bijkomende kosten, klachtenprocedure en of levering al dan niet in gedeelten plaatsvindt.
 4. Levertijden in aanbiedingen en offertes van Adams zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Adams niet.
 6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen door de klant.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van volledige aanvaarding door de klant van het aanbod van Adams en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Adams is gerechtigd om zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te (doen) stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Adams op grond van dit onderzoek redelijke gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Adams gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - De prijs

 1. De in een aanbod of overeenkomst genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, en zijn uitgedrukt in euro.
 2. Gedurende de in een aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere verhogingen van overheidswege of door leveranciers. Adams behoudt zich tevens het recht voor om eventuele typfouten met betrekking tot de prijsopgave te corrigeren.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Adams producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en/of waar Adams geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De mogelijkheid prijscorrecties en/of het feit dat vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod uitdrukkelijk vermeld.
 4. De totale prijs is de betaalprijs inclusief BTW en exclusief eventuele verpakkings-, verzend- en transportkosten. Verpakkings-, verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Levering binnen Nederland en België kost per bestelling 4,95 euro. Bij een bestelling vanaf 65 euro verstuurt Adams de bestelling binnen Nederland en België gratis. De verzendkosten voor andere landen zijn in te zien onder “Verzendkosten overige landen”, welke te vinden zijn op de website van Adams (www.adams.nl). Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant. Adams behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de hiervoor genoemde voorwaarden en tarieven te wijzigen.

Artikel 7 - Nakoming overeenkomst, garantie

 1. Adams ziet er naar best vermogen en voor zover als mogelijk op toe dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en normale bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, ziet Adams er naar best vermogen en voor zover als mogelijk op toe dat de producten en/of diensten geschikt zijn voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Adams, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de wet of de overeenkomst tegenover Adams kan doen gelden, indien en voorzover Adams toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Adams, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht zijn, zulks voor het geval zij zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 4. Adams garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt gedurende een periode van 2 jaar na levering. De garantie geldt niet ten aanzien van: -lak; -de toetsen’ –de normale slijtage.
 5. Van enige garantie zijn uitgesloten:
  1. huurinstrumenten
  2. producten die een gebruiksbeding hebben of aan andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn
  3. gebreken in het product of de dienst, die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, oneigenlijk gebruik, abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting, gebrekkig onderhoud en/of gebrekkige verzorging van het product
  4. gebreken aan het product, die door het gebruik van toebehoren-, uitbreidings- en/of vervangende onderdelen zijn veroorzaakt, die geen oorspronkelijke onderdelen zijn
  5. producten of diensten waaraan veranderingen en/of uitbreidingen zijn aangebracht.
  6. geringe of onbeduidende afwijkingen van de productnorm die voor de waarde en het normale gebruik van het product of de dienst onbelangrijk zijn

De klant die een consument is heeft recht op een wettelijke garantietermijn van 2 jaar respectievelijk 1 jaar in geval van tweedehandsgoederen, te rekenen vanaf de levering van het betreffende goed en zulks overeenkomstig de bepalingen hiertoe voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

 1. Het verhelpen van een gebrek, waarvan Adams bevestigt dat het onder de garantie valt, geschiedt zodanig, dat het gebrekkige product of dienst naar keuze van Adams kosteloos wordt gerepareerd dan wel door een correct product of dienst (dan wel een ander model of versie) wordt vervangen. Vervangen producten en/of onderdelen worden eigendom van Adams.
 2. De aanspraak op een garantie moet door de klant binnen de garantietermijn en conform de wettelijke bepalingen hiertoe voorzien in het Burgerlijk Wetboek geldend worden gemaakt, bij gebreke waarvan sprake is van rechtsverwerking.
 3. Indien de klant aanspraak maakt op een garantie, dient de klant het betreffende product met een kopie van de rekening aan Adams te doen toekomen.
 4. Andere aanspraken dan het in artikel 7 bedoelde recht op het verhelpen van gebreken (lid 6) kunnen niet jegens Adams worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 5. Door gebruik te maken van een garantie wordt de oorspronkelijke garantietermijn van het product of dienst noch verlengd noch vernieuwd.
 6. Een garantie is niet langer van toepassing bij eventuele doorverkoop door de klant.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Adams zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten of diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres van Adams (winkelverkoop) danwel het adres dat de klant aan Adams kenbaar heeft gemaakt (verkoop op bestelling).
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 is vermeld, zal Adams geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging van een product of dienst vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarbij Adams (voorzover van toepassing) zal aangeven of de klant in dat geval het recht heeft om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en/of recht heeft op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van weigering van ontvangst bij levering van de goederen, zal de overeenkomst met de klant als geannuleerd worden beschouwd en zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan Adams gelijk aan 25% van het factuurbedrag.
 5. De geleverde producten of diensten dienen direct na aflevering door de klant of zijn vertegenwoordiger te worden onderzocht op transport- en/of verpakkingsschade . Vast te stellen transport- en/of verpakkingsschade dient de klant, bij het aannemen van de goederen, schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming c.q. pakketdienst.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de goederen vervoerd op risico van de klant. Het risico gaat over op de klant van zodra de goederen het magazijn en/of de winkel van Adamsverlaten. De goederen zijn gecontroleerd bij het verlaten van het magazijn. Geen enkele klacht voor verlies of beschadiging zal worden aanvaard. De klant hoort de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Eventuele klachten aangaande de goederen en/of de levering dienen bij aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na de levering aan Adams te worden meegedeeld. Terugzending van goederen worden niet aangenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adams.
 7. Indien de klant de overeenkomst vóór levering annuleert, is Adams gerechtigd een schadevergoeding van 25% van de aankoopsom in rekening te brengen, onverminderd het recht van Adams om een hogere schadevergoeding te bekomen.

Artikel 9 - Betaling

 1. De klant moet het product of dienst bij of voor aflevering aan Adams betalen.
 2. De facturen van Adams dienen – voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen – onmiddellijk en zonder korting, aftrek en/of verrekening te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling.
 3. Bij verkoop van uit de collectie lopende en unieke producten, waarvan er nog maar één of een beperkt aantal op voorraad zijn, komt ingeval van meerdere bestellingen steeds uitsluitend met de eerst betalende klant een koopovereenkomst met Adams tot stand.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. Adams behoudt zich het recht voor om cheques, vreemde valuta (geen €) en andere niet-contante betaal- en/of ruilmiddelen, waaronder begrepen bitcoins, te weigeren of hieraan nadere voorwaarden te verbinden. Betalingen in vreemde valuta’s worden volgens de bankafrekening door Adams bijgeschreven. De bankkosten alsmede creditcardkosten en eventuele voor Adams negatieve valuta- en/of koersschommelingen van betaal-en/of ruilmiddelen zijn voor rekening en risico van de klant.
 6. De klant is gehouden om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Adams te melden.
 7. Indien de klant niet tijdig en/of volledig aan zijn (betalings)verplichting(en) voldoet, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een intrest verschuldigd zijn van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal bovendien verhoogd worden met forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.
 8. Nadat de klant door Adams deugdelijk in gebreke is gesteld, over het nog verschuldigde bedrag is de wettelijke rente verschuldigd en is Adams gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke (incasso) kosten in rekening te brengen. Ten aanzien buitengerechtelijke (incasso) kosten heeft Adams recht op de maximaal toegestane vergoeding.
 9. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 10. Een klant kan ook met waardebon(nen) betalen die door Adams zijn uitgegeven, tenzij dat voor een product of dienst is uitgesloten. Deze waardebon(nen) kunnen fysiek en digitaal bij Adams worden aangekocht. Elke waardebon(nen) uitgegeven door Adams is maximaal één jaar geldig na datum van aankoop, tenzij op de waardebon anders is aangegeven en/of uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 11. Waardebon(nen) of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
 12. Indien het totaalbedrag van de aankoop van een product of dienst hoger is dan de waarde van de gebruikte waardebon(nen), dient het verschil betaald te worden met één of meer van de overige door Adams geaccepteerde betaalmethoden.
 13. Het is niet toegestaan waardebon(nen) of de werking daarvan te wijzigen, verveelvoudigen, vervalsen, ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 14. Bij twijfel omtrent de authenticiteit van de waardebon(nen) behoudt Adams zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de waardebon(nen) te weigeren.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. Alle door Adams geleverde goederen blijven eigendom van Adams totdat de klant alle navolgende verplichtingen uit hoofde van de tussen Adams en de klant gesloten overeenkomst(en) is nagekomen: (a) de tegenprestatie, waaronder het betalen van de koopprijs, met betrekking tot door Adams geleverde en/of te leveren producten of diensten en (b) eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de klant van voormelde overeenkomst(en).
 2. Indien en voorzover Adams zich op het eigendomsvoorbehoud kan beroepen, kan zij de betreffende goederen op elk gewenst moment bij de klant terugvorderen.
 3. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud van Adams vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 4. Indien Adams kosten bij de klant in rekening mag brengen voor een reparatie, mag Adams het artikel onder zich houden totdat de reparatiekosten volledig door de klant zijn voldaan.

Artikel 11 – Ruilen en/of retourneren

 1. Ruilen en retourneren is alleen mogelijk indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Adams bepaalt in dat geval binnen welke termijn de klant mag ruilen of retourneren.
 3. Adams kan aan ruilen of retourneren nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Adams is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:
  • de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Adams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen.
  • de klant verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Adams onvoldoende is.
 2. Voorts is Adams bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat (ongewijzigde) instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst door Adams rechtsgeldig wordt ontbonden, doch de klant de door Adams geleverde goederen reeds heeft gebruikt, dan heeft de klant geen recht op restitutie van het volledige aankoopbedrag, doch slechts een gedeelte, rekening houdend met voormeld gebruik en slijtage.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Adams op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Adams de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken op grond van de wet en uit hoofde van de overeenkomst met de klant.
 5. Indien Adams de overeenkomst op grond van de voorgaande bepalingen ontbindt, is Adams jegens de klant of derden niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Adams behoudt steeds het recht gemaakte kosten en/of (aanvullende) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Indien door Adams geleverde producten of diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Adams jegens de klant beperkt tot hetgeen in artikel 7 is geregeld.
 2. Adams is alleen aansprakelijk voor directe schade. Adams is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, doordat Adams is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de geleverde producten en/of diensten door of namens de klant. Adams is ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of bedrijfsstagnatie.
 3. Indien Adams aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is daarenboven te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de verzekering van Adams in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 4. Adams is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Adams geen of slechts beperkte invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adams niet in staat is haar verplichtingen na te komen en/of waardoor de klant schade lijdt, zoals bijvoorbeeld: stakingen, natuurrampen, verkeersbelemmeringen, uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, het gehackt worden van de website van Adams en elke andere omstandigheid, waardoor de normale gang van zaken in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door Adams in redelijkheid niet kan worden gevergd. Adams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert en/of waardoor de klant schade lijdt, intreedt nadat Adams haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Adams zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
 2. Het is de klant niet toegestaan veranderingen in de geleverde goederen en/of diensten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Adams tot stand gebrachte ontwerpen, tekeningen, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Adams, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Voormelde zaken zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit.
 4. Elke inbreuk ten aanzien van huidige bepaling zal gesanctioneerd worden door de betaling van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de factuur die de inbreuk plegende klant dient te betalen aan Adams, onverminderd het recht van Adams om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. Adams beschikt over een klachtenprocedure (zie adams.nl/complaints) en behandelt klachten zoveel mogelijk overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachtenprocedure:
  • Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, omdat de tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een van onze medewerkers. Naast de melding per brief of per e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website klachten achter te laten. Binnen 3 werkdagen wordt er een ontvangstbevestiging verstuurd.
  • De klacht wordt door de klantenservice in behandeling genomen, deze zal met contact opnemen met de klant zodat de klant persoonlijke toelichting kan geven en eventueel contact op nemen met derde partijen die invloed hebben gehad op de geleverd producten of diensten.
  • Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een conclusie gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties of compensaties Adams Muziekcentrale gaat ondernemen.
 1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen Adams te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de tien (10) dagen na afhaling of levering.
 2. Eventuele klachten betreffende verborgen gebreken dienen Adams te bereiken d.m.v. aangetekende zending binnen de tien (10) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek, Indien de bepalingen betreffende de consumentenkoop van toepassing zijn, wordt deze termijn bepaald op twee (2) maanden.
 3. Eventuele klachten met betrekking tot de betaling en/of facturatie dienen gericht te worden binnen de 10 dagen nadat de betaling heeft plaatsgevonden respectievelijk binnen 10 dagen na factuurdatum. Het in behandeling nemen van een klacht betekent niet dat Adams daarmee schuld of aansprakelijkheid erkent.
 4. Bij Adams ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Adams binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 – Zakelijke klant

Met zakelijke klant wordt bedoeld de klant die handelt in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 3.

De volgende bepalingen zijn niet van toepassing op een zakelijke klant: [n.v.t.].

Artikel 17 - Gegevensbescherming.

Adams zal de gegevens die zij ontvangt van de klant in het kader van de overeenkomst afgesloten met de klant behandelen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal geen vertrouwelijke of andere informatie over de klant meedelen aan derden en/of openbaar maken, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend akkoord.

Artikel 18– Toepasselijk recht

Op elk aanbod van Adams en elke overeenkomst tussen Adams en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd en/of indien de klant in het buitenland is gevestigd.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten (“opt out”).

Artikel 19 – Geschillen

De Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Adams is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 20 – Vindplaats, uitleg en wijziging van de voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Ingeval van noodzakelijke uitleg van de inhoud en strekking van (een vertaling van) deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. gepubliceerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Onderdeel – Voorwaarden huurovereenkomst

Artikel 21 – Voorwaarden huurovereenkomst

 1. Naast de hierboven opgenomen algemene voorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing in geval van een huurovereenkomst tussen Adams (als verhuurder) en de klant (als huurder). In het geval van strijdigheid met de algemene voorwaarden zullen in geval van een huurovereenkomst de onderhavige huurvoorwaarden prevaleren, tenzij anders is aangegeven.
 2. De klant is gehouden voor of bij het aangaan van een huurovereenkomst aan Adams een geldig legitimatiebewijs te tonen en correcte NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) te verstrekken. Adams is gerechtigd om hiervan een kopie te maken.
 3. Om een huurovereenkomst te kunnen sluiten, dient het daarvoor bestemde huurformulier door de klant correct ingevuld te worden. De data vermeld op het huurformulier zijn bindend.
 4. De huurvoorwaarden hebben geen betrekking op een met Adams in voorkomende gevallen overeen te komen gespreide betalingsregeling (koop op afbetaling).
 5. Adams behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een huurovereenkomst met een klant aan te gaan.

Artikel 22 – Duur van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en bedraagt maximaal zes (6) maanden, zulks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts éénmaal mogelijk voor de duur van maximaal zes (6) maanden. Verlenging dient schriftelijk overeengekomen te worden uiterlijk twee (2) weken voor het einde van de eerste huurperiode, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst van rechtswege eindigt aan het einde van de eerste huurperiode.
 3. Het gehuurde product dient uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode aan Adams te worden geretourneerd, zulks op kosten van de klant. Indien het gehuurde product op de betreffende dag niet is geretourneerd, kan door Adams een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de dan geldende verkoopprijs vermeerderd met de door Adams gemaakte administratiekosten minus de reeds betaalde huur, dan wel een ander door Adams in redelijkheid te bepalen boetebedrag.
 4. Indien het product niet in goede staat wordt geretourneerd, zulks ter uitsluitende beoordeling door Adams, zal Adams aan de klant reparatie- en/of reinigingskosten dan wel overige in redelijkheid te maken kosten (voorzover van toepassing) in rekening brengen.

Artikel 23 – Huurprijs

 1. De huurprijs wordt bepaald door de verantwoordelijke verkoper van Adams.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de gehele verschuldigde huursom voor de volledige overeengekomen huurperiode te worden voldaan voor of uiterlijk bij het afhalen van het gehuurde product. De huursom over een verlengde huurperiode is in zijn geheel verschuldigd uiterlijk op de dag waarop de verlenging ingaat. Adams zal de klant daartoe een factuur sturen, die per ommegaande door de klant dient te worden voldaan.
 3. Indien het gehuurde product binnen de eerste huurperiode wordt gekocht door de klant, zal Adams de betaalde huur volledig in mindering brengen op de door Adams gehanteerde aankoopprijs, zulks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien het gehuurde product binnen de verlengingsperiode wordt gekocht door de klant, zal Adams 80% van de betaalde huursom in mindering brengen op de door Adams gehanteerde aankoopprijs, zulks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 24 – Gebruiksvoorschriften en aansprakelijkheid

 1. Huurder mag het gehuurde uitsluitend gebruiken conform de in de huurovereenkomst weergegeven bestemming.
 2. Het is huurder niet toegestaan om de inrichting en/of het gedaante van het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) te veranderen of daaraan iets toe te voegen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Adams. Adams kan aan die toestemming voorwaarden verbinden, waaronder een verhoging van de overeengekomen huurprijs.
 3. Door huurder met toestemming van Adams aangebrachte toevoegingen/veranderingen maken geen deel uit van het gehuurde en moeten voor of bij het einde van de huurovereenkomst door huurder op eigen kosten ongedaan worden gemaakt, tenzij verhuurder aangeeft dat de toevoegingen/veranderingen aanwezig kunnen blijven. In dat laatste geval heeft huurder evenwel geen recht op (waarde-) vergoeding.
 4. Huurder is gehouden het gehuurde zodanig te gebruiken dat geen sprake is van strijd met enige wet of (overheids-) voorschrift en dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt.
 5. Huurder is gehouden tijdig maatregelen te treffen om het gehuurde in goede staat te (onder)houden en om schade aan het gehuurde, of vermissing, verlies, diefstal en/of verduistering daarvan, te voorkomen.
 6. De staat van het gehuurde bij aanvang van de huurperiode is vastgelegd in de huurovereenkomst. Huurder dient het gehuurde (minimaal) in die staat te (onder)houden en aldus na afloop van de huur weer aan Adams ter beschikking te stellen.
 7. Huurder is gehouden het gehuurde op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren (en verzekerd te houden) tegen alle verzekerbare schade, waaronder begrepen schade als gevolg van (onjuist) gebruik en onderhoud, weersomstandigheden, diefstal, verduistering, verlies en/of vermissing van het gehuurde, zulks tot het moment van teruggave aan Adams. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten worden reeds bij voorbaat door huurder aan Adams gecedeerd. Huurder verplicht zich om op eerste verzoek van Adams een kopie van de polis aan Adams te verstrekken.
 8. Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 9. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van het gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel door huurder (waaronder begrepen onderverhuur) is niet toegestaan. Onverminderd dit verbod, draagt huurder in verhouding tot Adams het volledige risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie huurder de (feitelijke) macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk heeft overdragen of overgelaten.
 10. Gedurende de huurperiode is de klant volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde product, door welke oorzaak en door wie dan ook veroorzaakt.
 11. De volgende feiten en omstandigheden leveren geen gebrek op, althans hiervoor is Adams (als verhuurder) op geen enkele manier jegens huurder of derden aansprakelijk:
  • de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst;
  • de gevolgen van gebreken die Adams niet kende of behoorde te kennen;
  • eventueel door huurder te lijden schade, indien het gehuurde niet op de ingangsdatum van de huurovereenkomst aan huurder ter beschikking kan worden gesteld. In dat geval wordt de looptijd van de huurovereenkomst dienovereenkomstig opgeschoven;
  • schade die ontstaat aan personen of goederen van huurder of aan derden die zich in de buurt van het gehuurde bevinden. Huurder vrijwaart Adams volledig en onherroepelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden.
  • gevolgschade, waaronder kosten en gederfde winst / omzet.

Artikel 25 – Reparaties en onderhoud

Reparaties en/of eventuele afstellingen en/of eventuele reiniging en/of enig ander onderhoud dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door Adams of door Adams aangewezen derden. Daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de klant en zijn niet inbegrepen in de huurprijs. De noodzaak van reparaties, afstellingen, reiniging en/of ander onderhoud is ter bepaling door Adams. Adams heeft het recht om minimaal eenmaal per maand -in nader overleg met huurder- controle op het gebruik en het onderhoud van het gehuurde uit te (doen) oefenen.

Artikel 26 – Waarborgsom

 1. Het is Adams toegestaan van de klant een waarborgsom te verlangen, zoals vermeld in de huurovereenkomst.
 2. Indien het gehuurde product tijdig en in goede staat aan Adams is geretourneerd, zulks ter uitsluitende beoordeling door Adams, zal Adams het bedrag dat als waarborgsom is betaald aan de klant retourneren. In het geval de zaak niet in goede staat is geretourneerd, zulks ter uitsluitende beoordeling door Adams, is het Adams toegestaan de waarborgsom onder zich te houden en aan te wenden tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de klant uit de (huur)overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, waaronder (als compensatie voor) kosten en schade.

   

Artikel 27- Retournering huur product(en)

 1. De klant heeft na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn een onmiddellijke teruggaveplicht, zoals bepaald in artikel 22 lid 3.
 2. Indien het gehuurde product niet voor of bij het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Adams wordt geretourneerd, zal Adams eenmalig een herinnering sturen, waarbij Adams gebruik maakt van de contactgegevens die de klant heeft opgegeven. Als aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven, behoudt Adams zich het recht voor om aangifte te doen. Naast de huurprijs is de klant in dit geval tevens de verkoopprijs van het niet-geretourneerde product aan Adams verschuldigd en is de klant gehouden alle (overige) schade die Adams lijdt, te vergoeden.
 3. Bij overschrijding van de huurperiode ontstaat voor Adams het recht tot onmiddellijke terugname van het artikel, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde voorwaarden tot en met de dag dat het artikel weer in bezit is van Adams, met dien verstande dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door Adams en de klant overeengekomen huurprijs wordt verhoogd met wekelijkse termijnen, met een minimum van 1 week en een boete van € 50,- per dag, totdat het artikel weer in bezit is van Adams. Onverminderd de eventuele door de verhuurder te lijden schade en de te maken kosten.
 4. De klant retourneert het gehuurde artikel bij dezelfde vestiging van Adams als waar de huurovereenkomst is afgesloten. Gehuurde zaken worden na retournering door Adams gecontroleerd. Het vervoeren van artikelen door, of in opdracht van, Adams is niet te beschouwen als een dergelijke controle. De controle door Adams is bindend voor alle partijen. Indien bij voornoemde controle schade aan het artikel wordt geconstateerd, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na retour. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de klant ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een eventuele (contra-) expertise. Na verloop van deze termijn wordt door Adams zonder nadere aankondiging tot reparatie en/of vervanging overgegaan en worden alle kosten hiervan aan de klant doorbelast.

Artikel 28 - Schade en verlies / diefstal / verduistering

 1. Schade aan het gehuurde product, veroorzaakt binnen de periode waarin de klant voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, schriftelijk aan Adams te worden gemeld.
 2. In geval van diefstal, verduistering, verlies en/of vermissing van het gehuurde product is de klant verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk aan Adams te melden en van de diefstal, verduistering, verlies en/of vermissing aangifte en/of melding te doen bij de bevoegde autoriteiten. Tevens is de klant verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Adams te overleggen.
 3. Bij diefstal, beschadigingen of (economische) total loss van het gehuurde artikel, verplicht de klant zich de schade aan Adams te vergoeden, zulks tegen het bedrag van de door Adams gehanteerde nieuwprijs met bijkomende kosten. Indien en voorzover herstel van het gehuurde artikel nog mogelijk is, zulks ter uitsluitende beoordeling door Adams, verplicht de klant zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn.

Annuleringsvoorwaarde, bij annulering door de klant

 1. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode brengt adams 10% van de huurprijs, met een minimum van € 100,-, als annuleringskosten in rekening.
 2. Bij annulering van 7 dagen tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode brengt adams 20% van de huurprijs, met een minimum van € 200,-, als annuleringskosten in rekening.
 3. Bij annulering 24 uur voor aanvang van de huurperiode of wanneer de artikelen niet opgehaald worden, wordt de gehele huursom zoals die vermeld staat in de huurovereenkomst in rekening gebracht.

Deugdelijk vervoer

 1. De klant draagt zorg voor deugdelijk vervoer van het artikel. Wanneer Adams constateert dat de klant geen deugdelijk vervoer ter beschikking heeft (zulks ter uitsluitende beoordeling van Adams) behoudt Adams zich het recht voor de huurovereenkomst te annuleren. Indien de huurovereenkomst om deze reden geannuleerd wordt, zal Adams een bedrag ter waarde van de totale huurprijs vermeerderd met de gemaakte administratiekosten in rekening (kunnen) brengen bij de klant. Enig recht op schadevergoeding van de klant is uitgesloten.
 2. Onder deugdelijk vervoer wordt onder andere verstaan: (a) de artikelen dienen ten alle tijde vervoerd te worden in de daar bijbehorende door Adams geleverde hoezen, flightcases, koffers, etuis of andere beschermingsmiddelen, (b) de artikelen mogen alleen vervoerd worden in een gesloten cabine, welke afgeschermd is van weersinvloeden, (c) artikelen mogen niet op elkaar gestapeld worden indien er geen flightcases of andere deugdelijke bescherming rondom heen zit, (d) artikelen dienen goed vastgezet te worden tijdens het vervoer, (e) artikelen mogen tijdens de huurperiode niet aan extreme tempraturen blootgesteld worden (niet onder de 0 graden en niet boven de 35 graden) en (f) eventueel aanvullen instructies van Adams hieromtrent dienen strikt opgevolgd te worden.

Beslag op het artikel

Ingeval van administratief-, civiel- en/of strafrechtelijk beslag op het gehuurde artikel, blijft de klant gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief kosten en opslagen, tot het moment waarop het artikel vrij van beslagen weer in het bezit van Adams is. De klant is gehouden Adams schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende schade en kosten.

Ontbinding van de huur

Adams is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst per direct (tussentijds) te beëindigen en zich weer in het bezit van het artikel te (doen) stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat de klant tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien de klant overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het gehuurde wordt gelegd, of indien de klant tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware Adams hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden was aangegaan. De klant zal alle medewerking aan Adams verlenen om zich weer in het bezit van het gehuurde te doen stellen. Adams is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de (tussentijdse) ontbinding van de huurovereenkomst.

Overige bepalingen

Huurder is verplicht op eerste verzoek van Adams mee te werken aan bezichtiging van het gehuurde door een beoogd opvolgend huurder, een beoogd koper of een deskundige / taxateur.
Indien twee of meer (rechts-) personen huurder zijn, dan zijn zij jegens Adams hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen op grond van de huurovereenkomst.

Onderdeel – Voorwaarden op zicht overeenkomst

Artikel 29 - Op zicht overeenkomst

 1. Naast de hierboven opgenomen algemene voorwaarden en de voorwaarden huurovereenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing in geval van een op zicht overeenkomst tussen Adams en de klant, inhoudende het (kosteloos) tijdelijk uitproberen van een product dan wel tijdelijke vervanging bij reparatie. In het geval van strijdigheid met de algemene voorwaarden en de voorwaarden huurovereenkomst zullen in geval van een op zicht overeenkomst de betreffende op zicht voorwaarden prevaleren.
 2. De klant is gehouden voor of bij het aangaan van een op zicht overeenkomst aan Adams een geldig legitimatiebewijs te tonen en correcte NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) te verstrekken.
 3. De op zicht voorwaarden hebben geen betrekking op een met Adams in voorkomende gevallen overeen te komen gespreide betalingsregeling (koop op afbetaling).
 4. Adams behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een op zicht overeenkomst met een klant aan te gaan.

Artikel 30 – Duur van de op zicht overeenkomst

 1. De op zicht overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en bedraagt maximaal 1 week, zulks tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het op zicht genomen product dient uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode aan Adams te worden geretourneerd, zulks op kosten van de klant. Indien het op zicht genomen product op de betreffende dag niet is geretourneerd, kan door Adams aan de klant een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de door Adams gehanteerde verkoopprijs vermeerderd met de door Adams gemaakte administratiekosten.
 3. Indien het op zicht genomen product niet in goede staat wordt geretourneerd, zulks ter uitsluitende beoordeling door Adams, zal Adams aan de klant reparatie- en/of reinigingskosten (voorzover van toepassing) in rekening brengen.

Onderdeel – Voorwaarde reparatie- en onderhoudsovereenkomst

Artikel 31 - Reparatie en onderhoud overeenkomst

 1. Naast de hierboven opgenomen algemene voorwaarden zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing in geval van een reparatie- en onderhoudsovereenkomst tussen Adams en de klant. In het geval van strijdigheid met de algemene voorwaarden zullen in geval van een reparatie- en onderhoudsovereenkomst de betreffende reparatie- en onderhoudsvoorwaarden prevaleren.
 2. De klant is gehouden voor of bij het aangaan van een reparatie- en onderhoudsovereenkomst aan Adams een geldig legitimatiebewijs te tonen en correcte NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) te verstrekken.
 3. De reparatie- en onderhoudsvoorwaarden hebben geen betrekking op een met Adams in voorkomende gevallen overeen te komen gespreide betalingsregeling (koop op afbetaling).
 4. Adams behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van redenen te weigeren een reparatie- en onderhoudsovereenkomst met een klant aan te gaan.

Artikel 32 - De opdracht

 1. De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden en de omvang daarvan wordt mondeling of schriftelijk door de klant gegeven. Een afschrift van een mondelinge en schriftelijke opdracht wordt door Adams aan de klant verstrekt.
 2. Op het moment van afgifte van het instrument aan Adams voor onderhoud of reparatie geschiedt dat voor risico van de klant en gaat de klant akkoord dat de medewerkers van Adams voorzichtig en verantwoord met het instrument omgaan.
 3. De klant zal expliciet vermelden welke gebreken aanwezig zijn en gerepareerd moeten worden. Dit zal door Adams worden vastgelegd tijdens het opmaken van de opdrachtbevestiging.
 4. Bij reparatie en onderhoud wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals die door de klant zijn omschreven. Indien geen of geen duidelijke omschrijving van klacht(en) aanwezig is, worden door de reparateur naar eigen inzicht geconstateerde gebreken hersteld.
 5. De uitgevoerde werkzaamheden zullen door Adams worden gespecificeerd op de factuur.

Artikel 33 - Prijsopgave en termijn

 1. Per opdracht wordt van te voren door een medewerker van Adams een prijsopgave gemaakt onder voorbehoud van extra kosten. Indien er geen duidelijke omschrijving van de opdracht is gegeven door de klant, zal de prijs worden bepaald aan de hand van de acties in artikel 31 lid 4.
 2. De klant is gerechtigd de reparatie- en onderhoudsovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van Adams voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden.
 3. De door Adams gehanteerde termijnen zijn indicatief en altijd onder voorbehoud.
 4. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, zal artikel [9 lid 7] van toepassing zijn.

Artikel 34 - Aansprakelijkheid

Adams is niet aansprakelijk voor de eventuele schade aan lakwerk of verzilvering die kan ontstaan bij het in- en uitwendig reinigen van producten. Adams is niet aansprakelijk voor schade aan het product die al op het moment van afgifte op het product aanwezig is maar die niet gerepareerd dient te worden. Bij een geschil over de schuldvraag ligt de bewijslast bij de klant. Reclamaties door de klant dienen binnen 7 dagen te geschieden na teruggave van het product. Adams is niet langer verantwoordelijk voor een product dat door de klant ter reparatie of onderhoud bij Adams is aangeboden, indien dat langer dan 3 maanden daarna niet door de klant wordt opgehaald.

Artikel 35 - Kwaliteit

 1. Er wordt bij de reparatie door Adams zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nieuwe, bij voorkeur originele, onderdelen, alternatieve onderdelen of zelfgemaakte onderdelen.
 2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het instrument daarna weer voldoet aan de verwachtingen van de klant c.q. de voorwaarden voor een normaal gebruik.
 3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

Artikel 36 - Gestolen instrument

Indien voor of bij het in behandeling nemen van een opdracht blijkt dat het serienummer van het product voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, behoudt Adams zich het recht voor de opdracht niet te aanvaarden. Alsdan is Adams ook verplicht dit bij politie en justitie te melden.


Omschrijving Grootte
Algemene voorwaarden Winkel 0,44 MB Download Bekijk

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Muziekcentrale Adams b.v. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn kosteloos via internet te raadplegen, zie: http://www.adams.nl/AV/

1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Muziekcentrale Adams b.v. gelden ook ten behoeve van eventueel door Muziekcentrale Adams b.v. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Muziekcentrale Adams b.v. zijn vrijblijvend. Muziekcentrale Adams b.v. heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Muziekcentrale Adams b.v., heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen eenentwintig (21) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Muziekcentrale Adams b.v..

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Muziekcentrale Adams b.v. uw bestelling heeft geaccepteerd. Muziekcentrale Adams b.v. heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen zal de factuurdatum gelijk zijn aan de datum van levering.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Muziekcentrale Adams b.v..

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Muziekcentrale Adams b.v. bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Muziekcentrale Adams b.v. zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Muziekcentrale Adams b.v. behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Muziekcentrale Adams b.v. het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Muziekcentrale Adams b.v. anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Muziekcentrale Adams b.v. geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Muziekcentrale Adams b.v. garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekkingschriftelijk en gemotiveerd aan Muziekcentrale Adams b.v. te melden. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee (2) weken nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Muziekcentrale Adams b.v. het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Muziekcentrale Adams b.v. te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Muziekcentrale Adams b.v. terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Muziekcentrale Adams b.v. is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Muziekcentrale Adams b.v., dan wel tussen Muziekcentrale Adams b.v. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Muziekcentrale Adams b.v..

Artikel 9. Diversen

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Muziekcentrale Adams b.v. deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muziekcentrale Adams b.v. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en zijn partijen gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.3 Muziekcentrale Adams b.v. mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Muziekcentrale Adams b.v. toekomende rechten, heeft Muziekcentrale Adams b.v. in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel indien de overmacht niet tijdelijk is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Muziekcentrale Adams b.v.
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort (Nederland)
Tel.: 0475 56 07 00

KvK-nummer 13023695
Btw-nummer NL006912175B01

Kortingscodes door Muziekcentrale Adams B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van digitale en gedrukte kortingscodes die u worden aangeboden door adams-music.com (Muziekcentrale Adams B.V.). Door gebruik te maken van adams-music.com kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Wanneer de duur en vervaldatum niet wordt gecommuniceerd is de actie 1 jaar geldig na publicatie. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt. Kortingscodes uitgegeven door adams-music.com kunt u gebruiken voor aankopen bij adams-music.com (Muziekcentrale Adams B.V.).

Kortingscodes zijn alleen te gebruiken bij online aankopen, en zijn niet te verzilveren in de fysieke winkels.  

Bij adams-music.com bestaan 3 soorten kortingscodes:

1.       Vaste prijs kortingscodes

2.       Kortingspercentage codes

3.       Gratis verzending codes

Als een kortingscode gebruikt wordt voor een order of artikel waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode. U kunt kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

U kunt kortingspercentages codes niet gebruiken in combinatie met bundels, staffels of bij de aanschaf van: outlet producten, producten van het merk Yamaha, gebruikte instrumenten en/of waardebonnen. Vaste prijs kortingscodes zijn niet toepasbaar bij de aanschaf van waardebonnen. Gratis verzending codes zijn alleen toepasbaar bij orders waar verzendkosten worden berekend en uitsluitend te gebruiken voor orders die naar Nederland, België, Luxemburg of Duitsland worden verzonden.

Indien u de producten retourneert waarmee u de kortingscode heeft gebruikt dan komt de korting te vervallen. U kunt kortingscodes niet ruilen voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.

Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails. Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden). U kunt kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. Per bestelling kunt u een onbeperkt bedrag aan waardebonnen of een combinatie van maximaal 1 vaste prijs kortingscode of kortingspercentage code gebruiken en een onbeperkt bedrag aan waardebonnen inwisselen. Gratis verzending kunt u ten alle tijden gebruiken wanneer deze toepasbaar is. De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties.

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of ervaart u problemen neem dan contact met ons op via [email protected]