Adams Percussion

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Muziekcentrale Adams b.v. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn kosteloos via internet te raadplegen, zie: http://www.adams.nl/AV/

1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Muziekcentrale Adams b.v. gelden ook ten behoeve van eventueel door Muziekcentrale Adams b.v. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Muziekcentrale Adams b.v. zijn vrijblijvend. Muziekcentrale Adams b.v. heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Muziekcentrale Adams b.v., heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen eenentwintig (21) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Muziekcentrale Adams b.v..

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Muziekcentrale Adams b.v. uw bestelling heeft geaccepteerd. Muziekcentrale Adams b.v. heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  In alle gevallen zal de factuurdatum gelijk zijn aan de datum van levering.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Muziekcentrale Adams b.v..

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Muziekcentrale Adams b.v. bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Muziekcentrale Adams b.v. zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Muziekcentrale Adams b.v. behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Muziekcentrale Adams b.v. het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Muziekcentrale Adams b.v. anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Muziekcentrale Adams b.v. geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Muziekcentrale Adams b.v. garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekkingschriftelijk en gemotiveerd aan Muziekcentrale Adams b.v. te melden. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee (2) weken nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Muziekcentrale Adams b.v. het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Muziekcentrale Adams b.v. is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Muziekcentrale Adams b.v., dan wel tussen Muziekcentrale Adams b.v. en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Muziekcentrale Adams b.v..

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Muziekcentrale Adams b.v. deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Muziekcentrale Adams b.v. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en zijn partijen gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.3 Muziekcentrale Adams b.v. mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Muziekcentrale Adams b.v. toekomende rechten, heeft Muziekcentrale Adams b.v. in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel indien de overmacht niet tijdelijk is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Muziekcentrale Adams b.v.
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort (Nederland)
Tel.: +31(0)475 56 07 00

KvK-nummer 13023695
Btw-nummer NL006912175B01


Vragen?

Hoofdkantoor
+31(0)475 560 710
info@adams.nl

Evenementen


  • Musikmesse 2018 11 - 14 april 2018 Visit us at the Frankfurt Music Fair 2018, Hall 8.0, Booth K 60


Artiesten


  • Ramon Lormans Marimbist Ramon Lormans is considered not only one of the most interesting musical personalities of his generation, but...

  • Kai Strobel Born in a musician family, Kai Strobel received his first percussion lessons at the age of 6 years under Prof. Marta Kli...

  • Javier Eguillor Valera He is the solo timpanist of the Valencia Orchestra since March 2002. He was born in Xixona in 1975 where he began his...